Pravidla ochrany soukromí

Informování o zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Firma Martin Kim, IČ: 88149358 dále jako "Společnost" informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji zákazníka: Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail, (dále jen "subjekt údajů").

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem;

vedení vnitřní evidence zákazníků.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše.

správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: info@iPhoneOstrava.cz

správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: +420 608 980 220

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen "příjemce") a neposkytuje je žádným třetím osobám, vyjma následujících případů:

přepravní společnosti, za účelem doručení zboží

V případě nutnosti poskytuje správce osobní údaje orgánům Policie ČR či jiným orgánům veřejné moci, a to výhradně za účelem plnění zákonné povinnosti.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany

pro účely přímého marketingu,

pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Martin Kim, IČ: 88149358, Blodkova 1590/20, Ostrava Hulváky 709 00, (dále jen "Společnost") tímto informuje všechny své stávající zákazníky o tom, že dne 25.5.2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), na základě kterého bude Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti s existencí smluvního vztahu nakládat s následujícími osobními údaji zákazníka: Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail. Osobní údaje všech zákazníků bude Společnost zpracovávat v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy z důvodu nezbytnosti plnění smlouvy. Všem zákazníkům jako subjektům údajů budou zachována veškerá práva, která jim ve smyslu příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů náležejí, zejména právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, právo na opravu nepřesného osobního údaje, právo na výmaz osobního údaje, právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Informace, které je Společnost jako správce osobních údajů povinna poskytnout všem zákazníkům (subjektům údajů), jsou přiloženy v dokumentu "Informování o zpracování osobních údajů".

Závěrečná ustanovení

Zasláním objednávky, odesláním jakéhokoliv formuláře na webových stránkách www.iPhoneOstrava.cz nebo předáním zařízení k opravě zhotoviteli - Martin Kim, IČ: 88149358 dáváte souhlas k tomu, aby (až do odvolání Vašeho souhlasu) byly Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely společnosti Martin Kim, IČ: 88149358 a třetích stran. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.